تابه ۳۰ دو دسته درب پیرکس

تابه ۳۰ دو دسته درب پیرکس

۳ لایه تفلون - بدنه رنگی براق - ارتفاع ۷/۵ - ضخامت ۲/۵