سرویس ۸ پارچه فلورانس گرانیت
سرویس ۸ پارچه فلورانس گرانیت

۳ لایه تفلون - قابلمه ۳۰ - قابلمه ۲۶ - قابلمه ۲۲ - تابه دو دسته ۳۰ و تکدسته ۲۲

ادامه مطلب...
قابلمه ۳۴ درب پیرکس
قابلمه ۳۴ درب پیرکس

۳ لایه تفلون - بدنه رنگی براق - ارتفاع ۱۵/۵ - ضخامت ۲/۵

ادامه مطلب...
قابلمه ۳۰ درب پیرکس
قابلمه ۳۰ درب پیرکس

۳ لایه تفلون - بدنه رنگی براق - ارتفاع ۱۳/۸ - ضخامت ۲/۵

ادامه مطلب...
قابلمه ۲۶ درب پیرکس
قابلمه ۲۶ درب پیرکس

۳ لایه تفلون - بدنه رنگی براق - ارتفاع ۱۱/۳ - ضخامت ۲/۵

ادامه مطلب...
قابلمه ۲۲ درب پیرکس
قابلمه ۲۲ درب پیرکس

۳ لایه تفلون - بدنه رنگی براق - ارتفاع ۱۰/۳ - ضخامت ۲/۵

ادامه مطلب...
قابلمه ۱۸ درب پیرکس
قابلمه ۱۸ درب پیرکس

۳ لایه تفلون - بدنه رنگی براق - ارتفاع ۹ - ضخامت ۲/۵

ادامه مطلب...
تابه ۳۴ دو دسته درب پیرکس
تابه ۳۴ دو دسته درب پیرکس

۳ لایه تفلون - بدنه رنگی براق - ارتفاع ۷/۵ - ضخامت ۲/۵

ادامه مطلب...
تابه ۳۰ دو دسته درب پیرکس
تابه ۳۰ دو دسته درب پیرکس

۳ لایه تفلون - بدنه رنگی براق - ارتفاع ۷/۵ - ضخامت ۲/۵

ادامه مطلب...
تابه ۲۶ تکدسته
تابه ۲۶ تکدسته

۳ لایه تفلون - بدنه رنگی براق - ارتفاع ۴/۴ - ضخامت ۲/۲

ادامه مطلب...
تابه ۲۲ تکدسته
تابه ۲۲ تکدسته

۳ لایه تفلون - بدنه رنگی براق - ارتفاع ۴/۴ - ضخامت ۲

ادامه مطلب...
تابه ۱۸ تکدسته
تابه ۱۸ تکدسته

۳ لایه تفلون - بدنه رنگی براق - ارتفاع ۴/۴ - ضخامت ۲

ادامه مطلب...